Autorzy: Maciej Gąbka, Emilia Jakubas

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą Baltic Landscape – innovative approches towards sustainable forested landscape współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego.
Część działań podejmowana na terenie Nadleśnictwa Oborniki obejmuje zagadnienia związane z siecią Natura 2000 i opiera się na koncepcji lasu modelowego. Pojęcie wywodzi się z Kanady, gdzie w latach 90 rozpoczęto rozwiązywanie licznych konfliktów wokół zasobów naturalnych (głównie las i woda) za pomocą formuły „okrągłego stołu”. Najważniejsze filary koncepcji to partnerstwo, transparentność, wspólne zarządzanie obszarem oraz wymiana doświadczeń wewnątrz i na zewnątrz regionu.
Przygotowanie opracowanie: „Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 „Dolina Wełny” wraz z określeniem wytycznych do zastosowania w praktyce” ma na celu przedstawienie wyników podstawowych badań inwentaryzacyjnych, jaki i zdefiniowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i praktycznej możliwości poprawy warunków ekologicznych.

Zlecający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna 64-600 Oborniki
Podstawa opracowania: Umowa nr FB/4/2013, z dnia 07.05.2013r., zawarta w m. Oborniki.

2013 – Analiza stanu hydromorfologicznego rzeki Flinty wraz z praktycznymi wskazówkami dla gospodarowania zasobami wodnymi w dolnym odcinku zlewni

Celem niniejszej analizy jest ustalenie przyczyn podtopień terenów przylegających do koryta rzeki Flinty oraz wskazanie kierunków dalszego zagospodarowania rzeki Flinty zmierzających do renaturyzacji rzeki w odcinku dolnym przepływającym przez tereny leśne

Podstawą opracowania pn.: ”Analiza stanu hydromorfologicznego rzeki Flinty wraz z praktycznymi wskazówkami dla gospodarowania zasobami wodnymi w dolnym odcinku zlewni” jest umowa numer W/34/2013/K z dnia 31.06.2013r.,zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Oborniki z siedzibą w Dąbrówce Leśnej ul.Gajowa 1, 64-600 Oborniki Wlkp.

Dokumentacja zdjęciowa budowli na odcinku rzeki Flinty od km 0+000 do km 18+100

Mapa poglądowa

2014 – Krzysztof Szoszkiewicz, Tomasz Kałuża, Karol Pietruczuk, Paweł Strzeliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty

Las Modelowy w Obornikach – Plan Strategiczny na lata 2015-2022

Las Modelowy w Obornikach – Plan Strategiczny na lata 2015-2022 – Załącznik