30.06.2003 – Uchwała Rady Powiatu Obornickiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach

2017 – Pływanie skuterem po jeziorze Rogoźno pomimo zakazu bez uprawnień

07.05.2018 – Petycja WOPR

02.06.2018 – Pływanie skuterami po jeziorze Rogoźno pomimo zakazu

05.06.2018 r – Petycja klubu Kotwica, SJR, PZW

22.08.2018 – Pływanie skuterami po jeziorze Rogoźno pomimo zakazu

08.09.2018r – Niepełnoletni ratownicy obstawiaja regaty UKS 2 w Rogoźnie

18.03.2019 r – SJR do Przewodniczącego RM Rogoźna

09.04.2019 r – Odpowiedź z Ministerstwa w sprawie uwag związanych z zachowaniem ratowników WOPR na jeziorze Rogoźno

27.06.2019 r – Uchwała Rady Powiatu – Dopuszczająca pływanie motorówek i skuterów wodnych na jeziorach Powiatu Obornickiego

Ortofotomapa Jeziora Rogoźno wraz z legendą – pokazująca, że strefa dozwolonego pływania jednostek z napędem motorowym w powyższej uchwale na jeziorze Rogoźno z założenia nie będzie przestrzegana.

Created with GIMP

06.07.2019 r – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA – Wniosek do Wojewody o Uchylenie uchwały w sprawie motorówek i skuterów na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie

09.08.2019 r – Odpowiedź Wojewody na wniosek Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA

Zagrożenie środowisk wodnych i metodologia szacowania zanieczyszczeń emitowanych przez silniki łodzi motorowych – Jacek Filipowicz, Piotr Filipowicz, Kinga Zaprawa

2011 – Prof. dr hab. Janina Zbierska – kierownik zespołu, Dr inż. Agnieszka Ławniczak, Dr inż. Jerzy Kupiec, Prof. dr hab. Jerzy Mastyoski, Mgr inż. Anna Zbierska – Koncepcja ochrony i rekultywacji Jeziora Niepruszewskiego i Jeziora Tomickiego

W powyższym opracowaniu możemy przeczytać:

 • Warunkiem koniecznym do realizacji jakichkolwiek zabiegów rekultywacyjnych w czaszy jeziora jest wprowadzenie całkowitego zakazu używania sprzętu motorowodnego, z wyjątkiem jednostek Policji, służb ratowniczych i służb ochrony środowiska oraz straży rybackiej. Sprzęt pływający napędzany silnikami spalinowymi powoduje bowiem bardzo silne falowanie i mieszanie wody oraz unoszenie osadów dennych, co zniweczy całkowicie efekty chemicznego strącania fosforu.
 • Poprawa jakości wody w jeziorze w wyniku działao ochronnych i rekultywacyjnych powinna przyczynid się do rozwoju roślinności zanurzonej, m.in. w wyniku zwiększenia przezroczystości wody. W przypadku braku rozwoju roślinności zanurzonej po drugim roku działao rekultywacyjnych wskazane jest wprowadzenie makrofitów zanurzonych, m.in. rdestnic i ramienic… Wprowadzanie makrofitów do jeziora wiąże się również z koniecznością wyeliminowania używania sprzętu motorowego, który przyczynia się do niszczenia roślinności zanurzonej i zakorzenionej w dnie.

Warszawa 2010 – „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni”

Celem projektu było określenie szczególnych działań dla poprawy stanu oraz działań prowadzących do zminimalizowania presji zidentyfikowanych w zlewniach jezior i zbiorników wodnych. Działania te stanowić będą podstawę dla formułowania warunków i ograniczeń
korzystania z zasobów wytypowanych jezior lub zbiorników wodnych.
Dzięki wprowadzonym w ramach warunków korzystania z wód regionu i wód zlewni zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie odprowadzania ścieków, poborów i in., możliwa będzie odbudowa ekosystemów wodnych, które uległy zdegradowaniu poprzez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych.

W dokumencie możemy przeczytać:

GRUPA IV: W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA ZASOBÓW JEZIORA/ ZBIORNIKA WODNEGO, INNEGO
NIŻ POBÓR WODY I ZRZUTY ŚCIEKÓW
14) Ograniczenie rekreacyjnego wykorzystania wód jeziora/ zbiornika.
15) Zakaz poruszania się po jeziorze/ zbiorniku łodzi motorowych.
16) Ograniczenie poruszania się po jeziorze/ zbiorniku łodzi motorowych do niezbędnego minimum (jedynie służby ratunkowe).

27.07.2021 – Wniosek w sprawie wprowadzenia formy ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”

Załączniki do wniosku

 1. Uchwała X/75/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku Rady Powiatu Obornickiego, która dopuszcza używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie w wyznaczonych strefach.
 2. Mapa Jeziora Rogoźno z lokalizacją slipu startowego oraz wyznaczonej strefy gdzie dopuszczone jest pływanie jednostek napędzanych silnikami spalinowymi.
 3. Petycja Klubu Żeglarskiego „Kotwica”, Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie, Kół Wędkarskich oraz Mieszkańców Rogoźna z dnia 05.06.2018 r. z prośbą o utrzymanie w mocy uchwały IX\59\03, która wprowadza zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach w granicach Powiatu Obornickiego.
 4. Stanowisko Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  na terenie Powiatu Obornickiego skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18.03.2019 r.
 5. Wniosek Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” do Wojewody Wielkopolskiego o uchylenie uchwały X/75/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Obornickiego”, która dopuszcza używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie w wyznaczonych strefach.
 6. Wniosek Komitetu Osiedlowego Domków Letniskowych w Grzybowie skierowane do Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego 22.06.2020 r. a następnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dnia 01.03.2021 r. – prośba o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Budziszewskim w powiecie Obornickim.
 7. Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Departamentu Monitoringu Środowiska z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Poznaniu skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.05.2021 r. zawierające informacje na temat czystości wód jezior i rzek na terenie gminy Rogoźno.
 8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej) wniosek w sprawie sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzeń oczyszczających na wylocie kanalizacji deszczowej przed wpłynięciem do jeziora Rogoźno.
 9. Wniosek do Burmistrza Rogoźna w sprawie rekultywacji jezior Budziszewskiego i Rogoźno z dnia 20.07.2021 r. We wniosku poruszono kwestię wpływu jednostek z napędem motorowym na rekultywację.
 10. Jacek Filipowicz, Piotr Filipowicz, Kinga Zaprawa – zagrożenie środowisk wodnych i metodologia szacowania zanieczyszczeń emitowanych przez silniki łodzi motorowych – 10/2016 r.
 11. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019 – 2022 – fragmenty odnoszące się do wpływu łodzi z napędem motorowym na jeziora Rogoźno i Budziszewskie.
 12. Pismo od WIOŚ (Delegatura w Pile) opisujące ogólny stan gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogoźno z dnia 30.09.2020r.
Źródło zdjęcia: http://www.wapa.pl/projekty/urzad-marszalkowski-w-poznaniu/17

19.08.2021 – Odpowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia formy ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”

15.09.2021 – Odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia zakazu pływania jednostek z napędem motorowym na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie w Powiecie Obornickim

30.12.2021 – Odpowiedź Starosty Obornickiego