fot. UM Wągrowiec

25.03.2013 – Przetarg na przeprowadzenie rekultywacji jeziora Durowskiego w Wągrowcu w roku 2013. Źródło: www.przetargi.egospodarka.pl

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dalszej rekultywacji jeziora Durowskiego w Wągrowcu w ROKU 2013 za pomocą metod, które prowadzone były w latach 2008 – 2012 polegającej na: -zastosowaniu mobilnej oraz precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą preparatu PIX w całej toni wodnej – należy przeprowadzić w okresie jednego roku dwa zabiegi mobilnej, precyzyjnej inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora Durowskiego z wykorzystaniem preparatu PIX. Zabiegi należy wykonać w okresie od kwietnia do lipca 2013 roku. Prowadzenie mobilnej i precyzyjnej inaktywacji fosforu ma za zadanie ograniczenie zakwitów fitoplanktonu w szczególności sinic. Stanowi to również uzupełnienie natleniania wód za pomocą aeratorów pulweryzacyjnych, które pracują na jeziorze od 2009 roku. Bezpośrednim efektem ekologicznym tej metody ma być ograniczenie ilości zakwitów, co spowoduje z kolei zwiększenie przezroczystości wody, rozwój makrofitów i zwiększenie potencjału samorekultywacji zbiornika. -przeprowadzeniu biomanipulacji – w ramach biomanipulacji należy prowadzić w okresie prowadzenia procesu rekultywacji intensywne odłowy ryb karpiowatych z jeziora. W roku 2013 jezioro Durowskie należy zarybić narybkiem szczupaka w ilości 40 tys. szt. narybku o wielkości min. 5 cm. Zadaniem biomanipulacji jest również zmniejszenie ilości fitoplanktonu w jeziorze jak również zwiększenie bioróżnorodności akwenu. -Dostarczeniu preparatu PIX do pracujących aeratorów oraz stałej strefy inaktywacji fosforu w ilości 1000 kg. -prowadzeniu monitoringu na potrzeby rekultywacji – w celu precyzyjnego dawkowania preparatu PIX do jeziora Durowskiego należy prowadzić monitoring. Wybrane zabiegi rekultywacyjne stanowią kontynuacje prowadzonego w latach ubiegłych procesu rekultywacji jeziora Durowskiego, który przyniósł znacząca poprawę jakości wód jeziora. Celem wybranych zabiegów rekultywacyjnych jest w pierwszej kolejności powstrzymanie postępujących niekorzystnych procesów zachodzących w jeziorze, postępującej eutrofizacji, zakwitów sinicowych oraz odtleniania głębszych warstw wody jeziora. Dalsza rekultywacja jeziora Durowskiego ma doprowadzić do jeszcze lepszej poprawy jakości wód poprzez: -ograniczenie zakwitu glonów, w szczególności sinic, -poprawę warunków tlenowych wód jeziora, -obniżenie stężenia związków biogennych ( fosfor ogólny < 0,1 mg/dm3 ), -zwiększenie przezroczystości wody, -rozwój makrofitów. Metody te zostały wybrane jako optymalne pod względem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym oraz sprawdzone pod kątem osiąganych wyników. 2.Obszar i granice projektu a)Podstawowe dane morfometryczne jeziora Durowskiego: -powierzchnia zwierciadła wody – 143,7 ha, -objętość jeziora – 11 322,9 tys. m3, -głębokość maksymalna – 14,6 m -głębokość średnia – 7,9 m -powierzchnia zlewni całkowitej – 231,6 km2 -powierzchnia zlewni bezpośredniej – 1 581,3 ha 3.Pozostałe zasady współpracy. a.Wykonywanie zadań w ramach prowadzenia biomanipulacji odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego potwierdzone protokołem potwierdzającym, ilość zarybień nowym gatunkiem ryb, b.Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym w terminach uzgodnionych przez Strony jeżeli zajdzie taka potrzeba. c.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych jeziora..

07.2013 Ocena stanu ekologicznego jeziora durowskiego w roku 2013

05.2016 – Analiza procesu inaktywacji jonów fosforowych w wodzie jeziora Durowskiego

11.07.2019 – Stan wody w Jeziorze Durowskim się pogorszył. Taki wniosek płynie z badań studentów, Wasze Radio FM

fot. UM Wągrowiec

Stan wód w Jeziorze Durowskim uległ w ostatnim roku pogorszeniu – tak wynika z badań przeprowadzonych przez grupę 17 studentów z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii w Niemczech oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy pod kierunkiem prof. Beaty Messyasz i prof. Ryszarda Gołdyna ocenili skuteczność prowadzonej rekultywacji jeziora.

Przez dwa tygodnie studenci kierunków związanych z ochroną środowiska, rekrutujący się z takich krajów, jak Włochy, Ukraina, Chiny, Niemcy, Albania, Chile, Australia, USA i Polska w ramach „szkoły letniej”, sprawdzali stan czystości wód położonego w naszym mieście jeziora. Pracowali w czterech grupach tematycznych, prowadząc badania poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych jeziora. Wnioski, jakie wyciągnęli z tych badań, nie są tym razem optymistyczne, stwierdzono bowiem zauważalne pogorszenie wielu wskaźników stanu ekologicznego Jeziora Durowskiego w stosunku do lat ubiegłych, m.in. zmniejszenie przezroczystości wody z 1,5 m w roku ubiegłym do 1 m obecnie, wzrost stężenia chlorofilu-a z 4,2 µg/l (mezotrofia) do 8,3 µg/l (eutrofia), zmniejszenie się różnorodności fitoplanktonu z 84 na 77 gatunków oraz PMPL z 5,63 na 5,52 (stan umiarkowany).

Spory wpływ na takie wyniki badań miał, oprócz czynnika stałego, jakim jest stałe wlewanie się do Jeziora Durowskiego zanieczyszczeń z terenu gminy Wągrowiec oraz miasta i gminy Gołańcz, czynnik makro w postaci zmian klimatu, tzn. brak śniegu i opadów, wyższa temperatura, a stąd niższy stan wód przy wyższym parowaniu.

– Możemy, oczywiście, zwiększać nakłady ponoszone np. na wytrącanie fosforu i azotu czy zarybianie, ale bez realnej współpracy z władzami gmin, z których zbiorników spływa zanieczyszczona woda do Jeziora Durowskiego, będą to działania mało skuteczne. Dlatego deklaruję podjęcie w najbliższym czasie rozmów z wójtem gminy Wągrowiec oraz burmistrzem miasta i gminy Gołańcz, służących wypracowaniu wspólnych działań na rzecz efektywnej poprawy czystości wody w naszych jeziorach – mówi Piotr Pałczyński, zastępca burmistrza Wągrowca.

 Na szczęście ekosystem jeziora, dzięki ponad 10 latom rekultywacji charakteryzuje się wieloma mechanizmami obronnymi i to dlatego nie nastąpiło załamanie jego równowagi biologicznej. Zaobserwowano nawet dalsze utrzymywanie się niektórych tendencji do jego przebudowy w oczekiwanym kierunku. Wśród pozytywnych tendencji warto wymienić zanik w jeziorze sinic, dopływających Strugą Gołaniecką z Jeziora Kobyleckiego, utrzymanie się rosnącego wykładniczo tempa wzrostu powierzchni zajmowanej przez roślinność zanurzoną, dzięki zwiększaniu się zasięgu występowania mchu wodnego (Fontinalis antipyretica), a także obecność coraz liczniejszych filtratorów ograniczających ilość fitoplanktonu (zwłaszcza małży – racicznicy zmiennej) oraz coraz większą obecność ryb drapieżnych, wpływających na przebudowę składu gatunkowego planktonu.

Wszystkim wykładowcom i studentom, biorącym udział w badaniach wiceburmistrz Piotr Pałczyński podziękował za poświęcony czas, a następnie wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Danutą Strzelecką-Purczyńską wręczył studentom certyfikaty ukończenia „szkoły letniej” oraz zaprosił do współpracy w przyszłym roku.

(UM Wągrowiec)