26.08.2020 – Petycja w sprawie stanu czystości jezior, rzek oraz przeciwdziałaniu suszy w gminie Rogoźno

PETYCJA W SPRAWIE STANU CZYSTOŚCI JEZIOR, RZEK ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIU SUSZY W GMINIE ROGOŹNO PETYCJA SKIEROWANA DO BURMISTRZA ROGOŹNA DNIA 26.08.2020r. Mając  na  uwadze  przepisy  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Więcej…