25.11.2020 – Wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o zarezerwowanie środków finansowych oraz udzielenie możliwej pomocy Gminie Rogoźno przy realizacji projektów w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o Więcej…