24.03.2021 – Zapytanie w sprawie zasypywania masami ziemnymi wraz gruzem i śmieciami budowlanymi (ponad 100 ciężarówek) rozlewiska oraz miejsc rozrodu płazów i ptaków w Rudzie gm. Rogoźno

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE          Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), zwracamy Więcej…