23.12.2021 – Zapytanie i odpowiedź w sprawie rekultywacji jeziora Budziszewskiego i Rogoźno

W związku z tym, że w odpowiedzi Burmistrza Rogoźna na petycję w sprawie stanu czystości jezior, rzek oraz przeciwdziałaniu suszy w gminie Rogoźno przesłanej dnia 14.12.2020 (znak:OR.152.6.2020) nie znaleziono wyczerpujących informacji w zakresie wielu kwestii poruszanych w petycji, skierowane zostało do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie dnia 09.03.2021 poniższe zapytanie. WNIOSEK Więcej…

Odpowiedź Marszałka Woj. Wlkp. w sprawie wprowadzenia formy ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”

27.07.2021 – Wniosek w sprawie wprowadzenia formy ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” Załączniki do wniosku Uchwała X/75/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku Rady Powiatu Obornickiego, która dopuszcza używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie w wyznaczonych strefach. Mapa Jeziora Rogoźno z Więcej…

20 lipca w „Teleskopie” poruszono kwestię strefy ciszy oraz skuterów i motorówek na Jeziorze Rogozińskim.

Uchwała X/75/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku Rady Powiatu Obornickiego to jedna z najbardziej szkodliwych decyzji dla środowiska w naszym Powiecie w ostatnich latach. Została ona podjęta pomimo otrzymania na komisjach, sesji oraz w formie pisemnej pełnych informacji o jej konsekwencjach i zagrożeniach złożonych przez lokalne Stowarzyszenia oraz Kluby Więcej…

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach w sprawie kanalizacji deszczowej na terenie Rogoźna

29.06.2021 – Odpowiedź Inspektora Nadzoru Budowlanego w Obornikach 24.06.2021 – Tadeusz Zygmunt do posła Franciszka Sterczewskiego Dzień dobry, W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji przesyłam informację o zagadnieniach w niej poruszanych. INFORMACJA DLA PINB W OBORNIKACH Gmina Rogoźno stała się właścicielem kanalizacji deszczowej na terenie Rogoźna po przeprowadzonej komunalizacji majątku zlikwidowanego Więcej…

Wniosek do Inspektora Nadzoru Budowlanego w spr. urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe

Załączniki: Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.04.2021 r. w nawiązaniu do pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Obornikach z dnia 23.03.2021 r., Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r. skierowane do Starosty Obornickiego w sprawie obowiązku przekazywania wyników badań jakości oczyszczonych wód opadowych i Więcej…

22.03.2021 – Interwencja Poselska w sprawie ochrony środowiska na terenie gminy Rogoźno

Zakres interwencji: Udostępnienie informacji o środowisku dotyczących kanalizacji w Rogoźnie. Zapytanie w sprawie przekazywania wyników badań jakości wód opadowych i roztopowych wypływających z separatorów substancji ropopochodnych do jeziora Rogoźno. Zapytanie w sprawie sposobu badania wód opadowych i roztopowych wypływających z separatorów substancji ropopochodnych do Jeziora Rogoźno. Zasypywanie masami ziemnymi z Więcej…

01.03.2021 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Prośba o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Budziszewskim w powiecie Obornickim.

22.06.2020 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego – Prośba o wprowadzenie strefy ciszy i zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowo – spalinowym na jeziorze Budziszewskim. 28.09.2020 – Odpowiedź Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego 01.03.2021 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Ministerstwa Klimatu Więcej…

12.04.2021 – Zapytanie w sprawie rewitalizacji placu Karola Marcinowskiego w Rogoźnie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej „Rewitalizacji Placu Karola Marcinkowskiego Więcej…

24.03.2021 – Zapytanie w sprawie zasypywania masami ziemnymi wraz gruzem i śmieciami budowlanymi (ponad 100 ciężarówek) rozlewiska oraz miejsc rozrodu płazów i ptaków w Rudzie gm. Rogoźno

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE          Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), zwracamy Więcej…

12.01.2020 – Zapytanie do PGW Wody Polskie odnośnie barier dla migracji ryb na rzece Wełna i Flinta

Poniższe zapytanie zostało wysłane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. Związane jest z tym, że od szeregu lat obserwujemy budowę barier utrudniających swobodną migrację ryb na rzece Wełnie i Flincie. Rzeka Wełna wraz z Małą Wełną jest naturalnym korytarzem ekologicznym łączącym ciąg jezior. Zgodnie z ustawą o ochronie Więcej…

25.11.2020 – Wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o zarezerwowanie środków finansowych oraz udzielenie możliwej pomocy Gminie Rogoźno przy realizacji projektów w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o Więcej…

26.08.2020 – Petycja w sprawie stanu czystości jezior, rzek oraz przeciwdziałaniu suszy w gminie Rogoźno

PETYCJA W SPRAWIE STANU CZYSTOŚCI JEZIOR, RZEK ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIU SUSZY W GMINIE ROGOŹNO PETYCJA SKIEROWANA DO BURMISTRZA ROGOŹNA DNIA 26.08.2020r. Mając  na  uwadze  przepisy  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Więcej…

24.07.2020 – KĄPIELISKO ZA JEZIOREM NADAL ZAMKNIĘTE

Błażej Cisowski – Radny Powiatu Obornickiego – Główny Inspektor Sanitarny ogłosił dziś na swej oficjalnej stronie “Serwis Kąpieliskowy”, że Kąpielisko za Jeziorem w Rogoźnie pozostaje zamknięte. Powodem tego stanu jest niedopuszczalne stężenie w wodzie bakterii “Escherichia coli” (czyli pałeczek okrężnicy). Stężenie zatrważające, bo w 100 ml wody stwierdzono aż 4.753 Więcej…

24.06.2020 – SJR wysłało wniosek do WIOŚ (Piła) oraz PSSE o interwencję w sprawie niekontrolowanego zrzutu ścieków do Jeziora Rogoźno

25.06.2020 – SJR wysłało wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach o interwencję w sprawie niekontrolowanego zrzutu ścieków do Jeziora Rogoźno 27.06.2020r – Pierwszy dzień wakacji, a tu jezioro Rogoźno w mazi przypominającej smarki. Budowa kanalizacji i dbałość o środowisko naturalne jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. 08.07.2020r – Więcej…

26.02.2020 – Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie prosi Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie o informację kto nadzoruje rekultywację jezior Rogoźno i Budziszewskie

Prosimy o informację o środowisku.Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie prosi o informację kto nadzoruje rekultywację jezior. Z naszych obserwacji wynika, że nie są przestrzegane wydane pozwolenia w tym zakresie. Stowarzyszenie jest informowane przez przebywających nad jeziorem wędkarzy i mieszkańców o stosowaniu środków chemicznych, które w okresie lata wsypywane były workami do toni Więcej…

03.02.2020 – SJR wysłało wniosek do RWMŚ Poznań o dodatkowe informacje w sprawie wyników badań wody

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Bardzo dziękujemy za szybką i rzetelną odpowiedź wraz z opracowaniami, raportami i zestawieniami przesłaną do naszego Stowarzyszenia dnia 15-go stycznia 2020 roku.  Odpowiedź otrzymaliśmy na nasz wniosek wystosowany 2-go stycznia 2020 roku.           Po przeprowadzeniu wstępnej analizy otrzymanych danych, prosimy o Więcej…