26.06.2021 – chrońmy wody i otaczającą ją przyrodę – konferencja poświęcona ochronie wód

Z inicjatywy Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” orasz Muzeum Młynarstwa w Jaraczu w tymże muzeum dnia 26 czerwca odbyła się konferencja poświęcona ochronie wód. Celem konferencji było poznanie stanowiska naukowców, specjalistów oraz praktyków w zakresie tematyki konferencji. Wiedza ugruntowana wieloletnimi badaniami Więcej…

Konsultacje w sprawie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Źródło: https://apgw.gov.pl W okresie od 14.04.2021 r. do 14.10.2021 r. prowadzone są ogólnokrajowe konsultacje społeczne opracowanych, przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – dokumentów stanowiących podstawowy instrument planistyczny służący osiągnięciu celów środowiskowych Więcej…

01.03.2021 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Prośba o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Budziszewskim w powiecie Obornickim.

22.06.2020 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego – Prośba o wprowadzenie strefy ciszy i zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowo – spalinowym na jeziorze Budziszewskim. 28.09.2020 – Odpowiedź Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego 01.03.2021 Więcej…

24.03.2021 – Zapytanie w sprawie zasypywania masami ziemnymi wraz gruzem i śmieciami budowlanymi (ponad 100 ciężarówek) rozlewiska oraz miejsc rozrodu płazów i ptaków w Rudzie gm. Rogoźno

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE          Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Więcej…

25.11.2020 – Wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o zarezerwowanie środków finansowych oraz udzielenie możliwej pomocy Gminie Rogoźno przy realizacji projektów w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Więcej…

2020 – Ekspertyza „Woda w rolnictwie”

Koalicja Żywa Ziemiakontakt@koalicjazywaziemia.plwww.koalicjazywaziemia.pl WydawcaPolski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach Streszczenie ekspertyzy Wstęp Skutki zmiany klimatu będą dla produkcji rolnej w Polsce bardzo dotkliwe. Sektor stoi przed dwoma ważnymi wyzwaniami – potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz koniecznością prowadzenia działań Więcej…

26.08.2020 – Petycja w sprawie stanu czystości jezior, rzek oraz przeciwdziałaniu suszy w gminie Rogoźno

PETYCJA W SPRAWIE STANU CZYSTOŚCI JEZIOR, RZEK ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIU SUSZY W GMINIE ROGOŹNO PETYCJA SKIEROWANA DO BURMISTRZA ROGOŹNA DNIA 26.08.2020r. Mając  na  uwadze  przepisy  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  Więcej…